10. Sınıf Birinci Ünite Test-1

1.    Allah, kendisi hakkında hatıra getirdiklerimizin de ötesinde bir varlıktır. Sonradan olanlara benzemek Allah hakkında imkânsızdır. İnsanoğlu soyutu kavramakta çoğu kere güçlük çeker. Bu yüzden her duyduğu yeni şeyi zihninde somutlaştırmak ister. Onun mahiyetini kavramak için daha önce gördüğü, bildiği, yaratılmış ve kâinatta mevcut olan bir varlıkla onu kıyas eder, ona benzetmeye çalışır. Allah’ın zatını düşünen insan da onu bir şeylere benzetmeye çalışmıştır. İnsanoğlunun ilah zannedip somutlaştırdığı her sahte ilahın insanın bildiği bir nesneye benzetilmesi bu yüzdendir. Oysa Allah’ın eşi benzeri olmadığından Allah hakkında hatırımıza ne gelirse gelsin o yanlıştır, hatadır. Bu sebeple Allah’ın zatının düşünülmesi yasaklanmış, O’nun eserleri üzerinde tefekkür edilmesi ise tavsiye ve teşvik edilmiştir.

Parçada aşağıdakilerden hangisi konu edilmiştir?

A)         Allah’ın vücud sıfatı

B)         Allah’ın kıdem sıfatı

C)         Allah’ın vahdaniyet sıfatı

D)         Allah’ın kıyam bi nefsihi sıfatı

E)          Allah’ın Muhalefet’ün lil havadis sıfatı

 

2.    Maturîdi Mezhebine göre Allah’a iman, insan fıtratının gereğidir. Zira her insan evrendeki bu muazzam varlıklara bakarak, varlıklardaki ölçü, düzen ve kanunları görerek bunların yüce bir yaratıcısı olduğuna hükmedebilir.

Parçaya göre insanı Allah’ı varlığı ve birliği bilgisine ulaştıran temel kaynak nedir?

A)         Akıl

B)         İrade

C)         İman

D)         İbadet

E)          Vahiy

 

3.   I. “… O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O hâlde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resulüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (Araf suresi, 158.)

      II. “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum suresi, 30.)

      III. Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” Lokman suresi, 13.)

      IV. “Ant olsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka “Allah” derler. De ki: “Hamd, Allah’a mahsustur.” Fakat onların çoğu bilmezler.” (Lokman suresi, 25.)

      V. “Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir.” (Yasin suresi, 38.)

Yukarıdaki ayetlerden hangisi İslam inancındaki “Kelime-i Şehadet” esasını ele almaktadır?

A)      I

B)       II

C)       III

D)      IV

E)       V

 

4.    Bir Kur’an ayetinde Hz. Lokman (a.s.) çocuğuna şöyle öğütte bulunmuştur: “ Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma, çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” (Lokman suresi, 13.)

Ayetteki altı çizili ifade imanla ilgili aşağıdaki kavramların hangisinin karşılığıdır?

A)      Küfür

B)       Şirk

C)       Münafıklık

D)      İnkâr

E)       Tevhid

 

 

 

CEVAPLAR:

1.E          2.A         3.A         4.B

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir