10. Sınıf Birinci Ünite Test-5

1.    İslam’a göre Allah’ın zâtı üzerinde düşünmek uygun değildir. Onun zatını idrâk etmek aklen mümkün değildir. Çünkü Allah’ın hiçbir benzeri yoktur. Gözler Onu idrak edemez. Çünkü aklın ulaşabildiği ve kavrayabildiği şeyler ancak madde cinsinden olan şeylerdir. Allah ise madde değildir. Duyu organlarımızla tespitini yaptığımız ve hâlen yapamadığımız eşyanın tümü noksanlıklardan uzak olan bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır. Yaratılan ise yaratıcısının ne parçası, ne de benzeridir. Allah’ın varlığına inanmak, her Müslümanın ilk önce kabul etmesi gereken bir husustur.

Parçada verilen bilgiler öncelikle aşağıdaki konuların hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A)      Allah’ın kudret sıfatı

B)       Allah’ın vahdaniyet sıfatı

C)       Allah’ın kıyam bi nefsihi sıfatı

D)      Allah’ın muhalefet’ün lil havadis sıfatı

E)       Allah’ın tekvin sıfatı

 

2.        A                                                                                                       B

I.           Hay

II.          Melik

III.        Selam

IV.        Bari

V.         Hakim

    –        Mülkün gerçek sahibi

    –        Barış ve güven kaynağı

    –        Yoktan var eden

    –        Hüküm ve hikmet sahibi

Eşleştirme yapıldığında A tablosundaki hangi madde dışarda kalır?

A)         I

B)         II

C)         III

D)         IV

E)          V

 

3.  – “Allah evlât edinmemiştir; O’nunla beraber hiçbir tanrı da yoktur. Aksi takdirde her tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah, onların (müşriklerin) yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.” (Müminun suresi, 91.)

–   “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş’ın Rabb’i olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” (Enbiya suresi, 22.)

Verilen ayetlerden Allah’ın sıfatlarından hangisine ulaşılabilir?

A)        Vücud

B)         Hayat

C)         Kıdem

D)        Beka

E)         Vahdaniyet

 

4.   –          “İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, “Rabbim bana ikram etti” der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, “Rabbim beni aşağıladı” der.” (Fecr suresi, 15-16.)

–          “Denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız (sizi yüzüstü bırakıp) kaybolur, yalnız Allah kalır. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz…” (İsra suresi, 67.)

Ayetleri insanın zayıf yanlarından hangisine işaret etmektedir?

A)        Unutkanlığı

B)         Aceleciliği

C)         Nankörlüğü

D)        Hırsı

E)         Zalimliği

 

 

 

 

CEVAPLAR:

1.D             2.A         3.E          4.C

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir