9. Sınıf Beşinci Ünite Test-5

1.    İslam medeniyeti göçlerle ve fetihlerle beraber, ayrıca âlimler ve tüccarlar eliyle geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Uzak doğudan Atlas okyanusuna, Avrupa’dan Afrika’nın güneyine kadar geniş bir alanda izlerini bırakmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İslâm Medeniyetinin doğduğu ve geliştiği coğrafî çevreye dâhil değildir

A)          Suriye

B)         İran

C)         Mısır

D)         Çin

E)          Endülüs

 

2.    Medeniyetlerin, kendisinden önceki veya iç içe yaşadığı kültür ve medeniyetlerden istifade ederek şekil kazandığını söyleyebiliriz. Medeniyetlerin güçlenmesi ve varlığını daha uzun bir müddet sürdürebilmesinin, bünyesindeki her unsurdan faydalanabilmesi ve paylaşımlarını artırabilmesi ile mümkün olduğunu bir kere daha vurgulamak yerinde olacaktır. Bu paylaşımın zayıfladığı ortamlarda medeniyetlerin gücünde bir düşüş görülür.

Parçada medeniyetlerin hangi ortak özelliği konu edilmiştir?

A)         Etkileşim içerisinde olmaları

B)         Evrensel nitelik taşımaları

C)         Her medeniyetin kendine münhasır olması

D)         Maddi ve manevi değerlerden beslenmeleri

E)          Farklı toplumların ortak inşası olmaları

 

3.   Tarih boyunca tüm medeniyetler, tespit edilsin veya edilmesin kendisini meydana getiren tüm etkenlerin tesirinde oluşur ve gelişir. Hiç kuşkusuz medeniyetlerin bağlı olduğu bir öz bulunmaktadır. Ayrıca onlar bir coğrafya, bir millet veya bir dinin ayrılmaz parçası da olabilirler. Ancak medeniyet kavramından bahsediyorsak bu özün, bu çekirdeğin üzerine eklemlenen tüm unsurların ve süreçlerin yaptığı katkıyı ve ortaya çıkan yeni bileşkeyi görmek gerekmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin kaynakları arasında sayılamaz?

A)        Tevhid inancı ve Vahiy kültürü

B)         Fetihler

C)         Tercüme faaliyetleri

D)        İnsan ve toplum unsuru

E)         Geçmiş inançlar

 

4.   Kültür; her toplumda kendine has yaşayış tarzı, inanç, örf ve adetler ile kurumlarına kadar şekillenmiş bir sistem olarak tarif edilmiştir. Medeniyet ise; bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tümü, farklı milletlerin birlikte yaşayarak ve katkı sağlayarak oluşturdukları değerlerdir, şeklinde tarif edilmiştir.

Buna göre kültür ve medeniyetin temel farkı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)        Kültür yeni nesillere aktarılabilirken, medeniyet aktarılamaz.

B)         Kültür değişebilir, medeniyet ise değişime kapalıdır.

C)         Kültür yereldir, medeniyet ise evrenseldir.

D)        Kültür din, örf ve adetler gibi birikimlerden etkilenir, medeniyet ise etkilenmez.

E)         Kültür maddi değerleri, medeniyet ise manevi değerleri kapsar.

 

 

 

CEVAPLAR:

1.D         2.A         3.E          4.C

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir