Allah’ın İsim ve Sıfatları

 10. Sınıf  – 1. Ünite  (Allah İnsan İlişkisi)

 

İnsan Allah’ı İsim ve Sıfatlarının yansımalarıyla tanır. Tevhid inancının yerleşmesinde Allah’ın İsim ve Sıfatlarını bilmek çok önemlidir.

Allah’ın İsimleri

Allah’ın isimlerine “Esma’ül Hüsna” denir. En güzeller isimler anlamına gelir. Allah’ı tanıtan ve birliğini anlatan bu isimlerdir. Her isim Allah’ı bizlere bir yönüyle tanıtır. Allah’ın isimleri kâinatta tecelli eder, kendini gösterir. Esas olan bu tecellileri görmek ve bunlar üzerinde düşünmektir.

Bu konu önceki konularda ayrıntılı olarak anlatılmıştı. Burada hayata yansımalarıyla ele alınacaktır.

Aşağıdaki ayetler Allah’ın bazı isimlerine yer vermektedir.

“O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi (Melik), kutsal(Kuddus) (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı (Selam), güvenlik veren (Mü’min), gözetip koruyan (MÜheymin), mutlak güç sahibi (Aziz), düzeltip ıslah eden (Cebbar) ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan (Halik), yoktan var eden (Bari), şekil veren (Musevvir) Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir (Aziz), hüküm ve hikmet sahibidir (Hakim).” (Haşr suresi, 22-24.)

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir (Hay), kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir (Aliy), büyüktür (Azim).” (Bakara suresi, 255.)

Allah’ın isimlerinden biri “Halık”tır. Yaratan, yoktan var eden demektir. Allah’ın “Tekvin” sıfatı da bunu ifade eder. Canlı cansız sayısız varlıklara baktığımızda ilk yaradılışı ve yaratmanın devam ettiğini görürüz.

Allah’ın Sıfatları

Allah’ta bulunması zorunlu sıfatlardır. Bunlar Allah’ın zatına mahsus, başka hiçbir varlığa verilmeyecek niteliklerdir. Bizlere Allah’ı tanıtan niteliklerdir.

Vücud, Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Muhalefet’ün lil havadis, Kıyam bi nefsihi gibi sıfatlar; O’nun varlığını, birliğini, ezeli ve ebedi oluşunu gösterir. Hayat, İlim, İrade, Semi, Basar, Kudret, Kelam ve Tekvin gibi sıfatlar Allah’ın varlıklar üzerindeki tasarrufunu gösterir.

Ünite Bilgilendirme

  • “O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir.” (Rum suresi, 19.)
  • Hem yaratmayı ilkin yapan O’dur. Sonra onu çevirip yeniden yapacak olan da O’dur ki, bu O’na çok kolaydır.” (Rum suresi, 27.)
  • Allah’ın isimlerinden biri “Rezzak’tır”. Varlıklar canlıların ihtiyacını karşılayacak şekilde yaratılmıştır. Allah her canlının yardımına koşarak onu rızıklandırır. “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın.” (Hud suresi, 6.)

SAYFA TESTİ:

Hâfız isminin bizim hayatımızdaki karşılığı olarak elimizdeki maddi ve manevi emanetleri muhafaza etmeli, onlara ihanet etmemeliyiz. Afüvv isminin tecellisi olarak insanların kusurlarını affedebilmeli; Settar ismine mazhar olmanın bir yansıması olarak insanların gizli hallerine ve mahremiyet sınırlarına dikkat etmeliyiz, ifşa etmemeliyiz. Başımıza gelen bela ve musibetleri Sabur ve Metin isimleri kapsamında sabırla ve metanetle karşılamalıyız. Rahim ismine mazhar olabilmek için bütün varlıklara merhametle ve şefkatle yaklaşmalıyız. Allah’ın Kerim ismini de kendi hayatımıza cömertlik ve ikramla taşımalıyız.

Bu düşünceleri savunan kişi için insana düşen görev aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Allah’ı tanımak

B)         Allah’a yaklaşmak

C)         Allah’a kulluk etmek

D)        Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak

E)         İnsanlara iyi davranmak

 

 

 

ÇÖZÜM: Parçada Allah’ın isimlerine uygun hareket etmek tavsiye edilmektedir. Bu tutuma Allah ahlakıyla ahlaklanmak denir. Doğru cevap D şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir