Ahiret Âlemi

 11. Sınıf  – 1. Ünite  (Dünya ve Ahiret)

 

Ahiret sözlükte, son anlamına gelir. Öldükten sonra yeniden sonsuz bir hayatın yaşanacağı yerdir. Kıyametin kopmasıyla başlayacak olan ebedi hayattır.

Ahirete iman, İslam’ın inanç esaslarından biridir. Öldükten sonra yeniden dirilmeye, dünyadayken yaptıklarımızın karşılığını alacağımıza inanmaktır.

Ölüm

İnsan için dünya hayatının sona ermesidir.

Her canlı doğar, büyür ve tabii ömrünü tamamlayarak ölür. İslam inancına göre sonsuz hayat sahibi sadece Allah’tır. O’nun yaratmış olduğu diğer tüm canlılar ise ölümle ve geçicidir. Ölüm, sonradan yaratılmış tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur. Bu gerçek Kur’an’da şöyle anlatılır: “Her canlı ölümü tadıcıdır.” (Ali imran suresi, 185.) Yine başka bir ayette “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölüm ve hayatı yaratmıştır”, buyurulmaktadır. (Mülk suresi, 2.)

Kabir

Kabir, mezar demektir ve kıyamete kadar devam eden farklı bir âlemi ifade eder.

Berzah âlemi

Dini bir terim olarak, ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye (ba‘s) kadar sürecek olan dönem, kabir hayatı demektir. Ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek olan hayata kabir hayatı denilir. Kabir hayatı, dünya ile ahiret arasında bir ara dönem olduğu için berzah hayatı diye de anılmıştır.

Kıyamet

Kıyamet sözlükte; ayağa kalkmak, dikilmek, canlıların Allah’ın huzurunda saygıyla duracakları gün anlamlarına gelir. Kıyamet; dünyada yaşamın son bulup, bütün canlıların ölmesine denir. Kıyamet, bir terim olarak, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilmesi ve ölen varlıkların yeniden diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir.

Allah’ın takdiriyle dünyadaki bütün canlıların ölmeleri, sonra ölmüşlerin Allah’ın emriyle yeniden dirilmeleri, mahşerde toplanmaları ve hesap vermeleri vaktidir. Kur’an bu durumu şöyle anlatmaktadır: “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinizin zatı hariç.”(Rahman suresi, 26-27.)

Ba’s

Yeniden dirilme, uyanma demektir. Kıyametle birlikte bütün canlılar ölecektir. İkinci sur, ölümün değil yeniden dirilişin sesi ve habercisidir. Yeniden dirilmeye, “Ba’s-u ba’de-l mevt” denir. Öldükten sonra yeniden dirilme demektir.  Canlılar dirilerek “mahşer” denilen meydanda toplanacaktır. Yeni diriliş yeri ahirettir.

Haşir

Sözlükte toplanmak, bir araya gelmek demek olan haşr, terim olarak Yüce Allah’ın, insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. Ahiret hayatı ikinci sur’la birlikte, “Ba’s” yani yeniden dirilişten sonra başlayan hayattır. O gün bütün insanlar “Mahşer” adı verilen büyük toplanma yerinde, Allah’ın huzurunda toplanacaklardır. Bu toplanmaya “Haşr” denir. Mahşer ve haşir meydanı insanların toplandığı, defterlerin dağıtıldığı meydandır.

Dünyadayken söylenen hiçbir söz, yapılan hiçbir davranış boşa gitmez. Ahiret, insanların dünyadaki amellerinin değerlendirileceği yerdir. Kur’an bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: “Kim küçücük bir hayır işlerse onun karşılığını görür, kim de küçücük bir kötülük işlemişse onun karşılığını görür.” (Zilzal suresi, 7-8.)

Kur’an’ı Kerim’de mahşerden ve bu sırada yaşanacak olaylardan bahseden pek çok ayet vardır. Bu ayetlerden birinde şöyle buyrulur: “Allah onları, sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını sandıkları bir durumda yeniden diriltip toplayacağı gün aralarında birbirleriyle tanışırlar. Allah’ın huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette zarara uğramışlardır. Çünkü onlar doğru yola gitmemişlerdi.” (Yunus suresi,45.)

Hesap

Ahiret hayatı hesapla başlar ve neticesine göre insanlar mükâfatlandırılır veya cezalandırılır. Hesap, insanların amellerinin değerlendirilmesidir.

Haşirden sonra insanlar amel defterlerini alarak, dünya hayatında iken yaptıkları hakkında Allah tarafından hesaba çekileceklerdir. İlahi adaletin gerçekleşeceği sorgulamadır. Kur’an’da hesap günü hatırlatılarak, insanlar sık sık uyarılmıştır.

Cennet ve Cehennem

Cennet ve cehennem ahiret yurdunun iki ayrı mekânlarıdır. Dünyadaki söz ve amellerimizi karşılığı olarak verilen mükâfat ve cezadır.

Cennet, iman edip iyi ameller işleyenlerin mükâfatlandırılacağı, sonsuza kadar kalacakları nimetler yeridir. “Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında, içinde ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir.” (Al-i imran suresi, 115.)

Cehennem, Allah’a ve ahiret gününe inanmamış, kötülükler ve haksızlıklar işlemiş olanların pişmanlık ve acı içinde yaşayacakları yerdir. “Hayır. Kim bir kötülük eder de bu kötülüğünün günahı kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı (ebedi) kalacaklardır.” (Bakara suresi, 81.)

Ünite Bilgilendirme

·            Kur’anda kıyametin kesin olduğu, yakın olduğu, nasıl gerçekleşeceği hakkında bilgi verilmiştir. Böylece kıyametle ilgili sorulara cevap verilmiş, insanların merakı karşılanmış, hem de insanlar için önemli olanın o güne hazırlanmak olduğu vurgulanmıştır. “Bir münadinin (çağırıcı) yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar, o çağrıyı gerçek olarak işiteceklerdir. İşte o gün, kabirlerden çıkış günüdür. Gerçekten biz hem yaşatırız, hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir. O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu, sadece bize göre kolay bir toplanmadır.” (Kaf suresi, 41-44.)

·            Kur’an’da ba’s kavramı yanında; “yeniden diriliş günü” anlamında “yevmü’l-ba’s”; “topraktan çıkış günü” anlamında “yevmü’l-hurûc” ve “pişmanlık günü” anlamında “yevmü’l-hasre” ifadeleri de yer almaktadır.

·            Mizan: Herkesin amel defterleri açılarak, “Mizan” adı verilen adalet terazisinde tartılır. Mizan, amellerin okunduğu, bunun sonucunda herkes için hükmün verildiği, ahirete ait bir adalet terazisidir

“Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu(adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak (herkese) yeteriz.” (Enbiya suresi, 47.)

 

SAYFA TESTİ:

–   “… İşte o gün, kabirlerden çıkış günüdür, gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş bizedir.” (Kaf suresi, 42.)

–   “Sura üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde-yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin onlar ayağa kalkmış bakınırlar.” (Zümer suresi, 68.)

Yukarıdaki ayetlerde altı çizili ifadeleri en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)         Kıyamet

B)         Ahiret

C)         Ba’s

D)         Hesap

E)          Sırat

 

 

 

ÇÖZÜM: “Kabirlerden çıkmak” ve “yeniden ayağa kalkmak” Kur’an’da “B’as” kavramıyla verilir. B’as yeniden dirilme ve uyanmayı ifade eder. Doğru cevap C şıkkıdır.

 

SAYFA TESTİ:

–        Ayağa kalkmak, dirilmek demektir.

–        Her canlının bir eceli olduğu gibi, dünyanın da bir sonu vardır.

–        Kur’an, vaktini Allah’tan başka kimsenin bilmediğini haber vermiştir.

Maddelerde verilen bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

A)         Kıyamet

B)         Ölüm

C)         Kabir

D)         Ahiret

E)          Haşir

 

 

 

ÇÖZÜM: “Dünyanın sonu” kıyamet kavramıyla verilmiştir. “vaktinin Allah’tan başka bilinmediği” yine kıyamet kavramını hatırlatır. Doğru cevap A şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir