10. Sınıf Birinci Ünite Test-6

1.    Allah’ın (c.c) isimlerinin sadece ezberden sayılması yerine asıl olan O’nun isimlerinin anlamlarının tefekkür edilmesi, o İsimlerin kâinattaki tecellilerinin üzerinde düşünülmesidir. Bu amel kişiyi Rabb’ine daha çok yaklaştıracak, O’nunla ilişkisini daha fazla kuvvetlendirecektir. Allah kendisini kullarına bu isimlerle tanıtmaktadır. İnsan Rabb’ini tanımalı ve neye inandığını bilmelidir. Çünkü Allah’ı (c.c) hakkıyla idrak edemeyen insanın O’na karşı kulluğunu da hakkıyla yapması düşünülemez.

Parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisiyle özetlenebilir?

A)         Allah’a iman, O’nu isim ve sıfatlarıyla bilmektir.

B)         Kişi ibadet, dua ve tövbe gibi yollarla Allah’a yaklaşmalıdır.

C)         Kişi için esas olan Allah’ın isimleri hakkında düşünerek O’nu tanımaktır.

D)         İnanç esasları Kur’an’a dayandırılmalıdır.

E)          Allah’a kendini isimleriyle tanıtmaktadır.

 

2.    Allah’ın (c.c) zâtına mahsus olup O’ndan başkasına verilemeyen sıfatlardır. Bu sıfatlara, Allah’ı noksan sıfatlardan münezzeh kıldıkları için tenzihî sıfatlar, Allah Teala’nın ne olmadığını bildirdiklerinden dolayı da selbî sıfatlar adı verilir. Örneğin Allah cisim değildir, sınırlı değildir, onun için mekân söz konusu değildir.

Parçada hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Allah’ın isimleri

B)         Allah’ın zati sıfatları

C)         Allah’ın subuti sıfatları

D)        Allah’ın varlığının delilleri

E)         Allah’ın vahdaniyet sıfatı

 

3.   –    “Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.” (bakara suresi, 200.)

–        “Hayır, hayır! Sizler, çabuk elde edeceğiniz dünya nimetlerini seversiniz.” (Kıyame suresi, 20-21.)

–        “İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir.” (İsra suresi, 11.)

Ayetlerinde insanla ilgili eleştirilen ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?

A)      İnsan zayıf yaratılmıştır.

B)       İnsan hırslıdır.

C)       İnsan tartışmayı sever.

D)      İnsan nankördür.

E)       İnsan acelecidir.

 

4.   Ezelî olmak, başlangıcı bulunmamak demektir. Allah’ın varlığının bir başlangıcı yoktur. Ne kadar geriye gidersek gidelim, O’nun var olmadığı bir zamanı düşünemeyiz. Allah sonradan meydana gelmiş (hâdis) bir varlık değil, kadîm (ezeli) bir varlıktır. Eğer hâdis bir varlık olsaydı bir muhdise (yaratıcıya) muhtaç olurdu. Var olmak için bir muhdise muhtaç olan da vâcibü’l-vücûd olamaz.

Parçada Allah’ın sıfatlarından hangisi tanıtılmıştır?

A)        Vücud

B)         Kıdem

C)         Beka

D)        Vahdaniyet

E)         Kıyam bi nefsihi

 

 

 

CEVAPLAR:

1.C         2.B         3.E          4.B

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir