Category: YKS (TYT-AYT)’ye Hazırlık Konu Anlatımı (12. Sınıf Özet)

YKS (TYT-AYT) Hazırlık 12. Sınıf Konu Özetleri (Yeni öğretim programına uygun) YKS (TYT-AYT) çıkabilecek sorular

0

Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler

 12. Sınıf  – 4. Ünite  (Güncel Dini Meseleler)   Yeni dini meseleler Yaşadığımız çağda bilimsel ve teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Bu gelişmelere paralel olarak sosyo-kültürel yapılarda, ekonomik ve ticarî ilişkilerde eşi...

0

Kültürümüzde Etkin Olan Bazı Tasavvufi Yorumlar

 12. Sınıf  – 3. Ünite  (İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar)   Yesevilik Hoca Ahmed Yesevi’nin (ö. 1166) düşünceleri etrafında şekillenmiş tasavvufi yorumdur. Türkistan bölgesinde ortaya çıkmış, kısa zamanda Orta Asya’dan Balkanlara uzanan geniş coğrafyada yayılmıştır....

0

Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu

 12. Sınıf  – 3. Ünite  (İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar)   Ahlak; insanı iyi veya kötü olarak niteleyen manevi özellikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradi davranışlardır. Tasavvufun amacı ahlakı güzelleştirmek olduğu için, mutasavvıflar...

0

Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

 12. Sınıf  – 3. Ünite  (İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar)   Tasavvuf; İslam’ın temel prensiplerinden hareket ederek, ahlakı güzelleştirmek ve ruhu yüceltmeye çalışarak Allah’a ulaşma yoludur. Tasavvufi düşüncenin amacı; kulluk bilincini artırmak, ahlakı ve insanın...

0

Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler

 12. Sınıf  – 2. Ünite  (Anadolu’da İslam)   Ebu Hanife (ö. 767) Fıkıh ilminde tanınmış büyü İslam âlimidir. Dört büyük ameli mezhepten biri olan Hanefiliğin kurucusudur. İmam-ı Azam olarak bilinir, “el-Fıkhu’l Ekber” önemli bir...

0

Türklerin Müslüman Olmaları

 12. Sınıf  – 2. Ünite  (Anadolu’da İslam)   Türklerin Müslümanlarla ilk temasları Hz. Ömer döneminde başlar. İran’ın (Sasani) fethi Türkleri Müslümanlarla komşu yapmıştır. Abbasiler dönemindeki iyi ilişkiler ve Talas savaşında (751) Türkler Müslümanlarla birlikte...