9. Sınıf Beşinci Ünite Test-1

1.    Kültürle medeniyetin aynı mı yoksa farklı mı olduğu tartışılmış ve halen tartışılmaya devam etmektedir. Kültürle medeniyet arasındaki ilişki konusunda yaşanan bu tartışmanın ilgili kavramlara yüklenen anlam farklılıklarından doğduğu anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile sorun; tanım problemidir. Bu anlam yüklemelerine paralel olarak da medeniyetle kültürün aynı olduğunu savunanlar çıkmıştır. Ancak genel kabul; ikisi arasında farklılıklar olduğu yönündedir. Kültür, insanın gelişimi ile alakalı bir kavram olduğu için her insan topluluğunun mutlaka kültürü vardır. Kültürle medeniyetin ayrıştığı esas nokta işte burasıdır. Zira her insan topluluğunun kültürü olduğu halde bir medeniyeti olmayabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültür ve medeniyeti birbirinden ayıran temel nitelik kabul edilir?

A)         Kültür değişkendir, medeniyetler ise değişmezlik arzeder.

B)         Kültür değişim ve gelişime kapalı, medeniyet ise açıktır.

C)         Kültür yerel, medeniyet ise evrensel niteliktedir.

D)         Kültür din ve örflerden beslenirken, medeniyet akli birikimler ürünüdür.

E)          Kültür aktarılabilirken, medeniyet sadece sahibi olduğu toplumun malıdır.

 

2.    “Medeniyet; evrensel düzeye ulaşmış bir kültür veya benzer kültürlerin oluşturdukları anlama, yaşama, teknoloji ve maddi-manevi kurumların bütünü” olarak tarif edilmiştir.

Bu tarife göre medeniyetlerin hangi iki ana yansımasından bahsedilebilir?

A)         Bilim, kurumlar ve mimari gibi maddi; din, düşünce ve hukuk gibi manevi ögeler taşıması

B)         Toplumun din ve örfleri gibi iki temel kaynağından beslenmesi

C)         Birikme ve millilik özelliği

D)         Geçmişten gelen birikimleri koruma ve değiştirme özelliği

E)          Doğuştan kazanılması ve öğretme yoluyla benimsenmesi

 

3.   Her medeniyet bir öncekinden faydalandığı gibi bir sonrakini de etkileme gibi bir fonksiyonu icra etmiştir. Bu durum söz konusu medeniyeti taklitçi yapmadığı, orijinalitesini ortadan kaldırmadığı gibi bir öncekine de eksiklik getirmez. Çünkü medeniyetler, insanlığın gelişim sürecinin birbirinden ayrılmaz halkaları konumundadırlar. Her medeniyet, kendisinden önce insanlığın ulaştığı medenî seviye üzerine kurulmuş, onların ürünlerinden faydalanmıştır.

Parçada medeniyet kavramının hangi özelliği tartışılmıştır?

A)         Her medeniyet kendine münhasırdır.

B)         Medeniyet evrenseldir.

C)         Medeniyetler maddi ve manevi değerlerden beslenir.

D)         Medeniyetler etkileşim içindedir.

E)          Medeniyet milletler arası seviyeye ulaşmış kültürdür.

 

4.   Her medeniyet, farklı medeniyetlerden beslenmesine, teşekkülüne farklı milletlerin katkı sağlamasına karşın kendine has özellikleri de bünyelerinde taşımaktadır. Medeniyetleri birbirinden ayıran da kendilerine has olan bu özellikleridir. Bu özellikleri belirleyen unsurların başında da din gelmektedir. Nitekim Arap, Türk, İran gibi farklı milletler tarafından oluşturulmasına, Yunan, Hint, Mısır gibi eski medeniyetlerden faydalanmasına rağmen İslam medeniyetinde İslam dininin tesirini, mimarîden felsefeye, hukuktan siyasete birçok alanda görmek mümkündür.

Parçada medeniyetlerin hangi ortak özelliği örneklendirilmiştir?

A)         Etkileşim içerisinde olmaları

B)         Evrensel nitelik taşımaları

C)         Her medeniyetin kendine münhasır olması

D)         Maddi ve manevi değerlerden beslenmeleri

E)          Farklı toplumların ortak inşası olmaları

 

 

CEVAPLAR:

1.C         2.A         3.D         4.C

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir