9. Sınıf Birinci Ünite Test-3

1.    Bilgi kaynakları konusunda ön plana çıkan kavramlardan özellikle gayb bilgisi ile irtibatlı olan vahiy, ilham, hadsi keşif ve rüyanın şahsa münhasır ve tecrübi nitelik taşıdıklarını görmekteyiz. Bunlar arasında vahiy kaynaklı haber, istidlal (delil çıkarma) neticesinde her makul insan tarafından kabule müsaittir. Gayb bilgisine dair diğer kaynaklar için ise aynı şeyi söylememiz mümkün görünmemektedir. Kişi, bu yollarla elde edilen bilgiyi bizzat tartmak ve tecrübe etmek zorundadır. Bu durum ilham, hads ve rüya ile ulaşıldığı söylenen bilgilerin, …

Parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa içeriğe en uygun olur?

A)      Objektif olarak elde edildiğini gösterir.

B)       Sübjektif olarak elde edildiğini gösterir.

C)       İslam düşüncesinde doğru bilgi yolları olduğunu gösterir.

D)      Nesnel ve güvenilir olduğuna işaret eder.

E)       Sağlam bilgi olduğunu kabul etmeyi gerektirir.

 

2.    I. Hz. Peygamberin Allah’tan getirdiği hükümleri dil ile söylemek ve kalp ile tasdik etmektir.

II. İmanın hür iradeyle kalben tasdik edilmesidir. III. İslam’da gönülden bağlanılan ve tereddütsüz kabul edilen şey demektir.

IV. İradeye dayalı davranış ve tutum demektir.

V. İslam’da bilinmesi ve inanılması gereken esaslardır.

Yukarıdaki maddelerin hangisinde İslam düşüncesinde “akide’nin” tarifi verilmiştir?

A)      I

B)       II

C)       III

D)      IV

E)       V

 

3.   İslam’da imanın esası kalbin tasdik etmesidir. Tasdik etmek hür iradeyle içten ve kalben inanmaktır. Kalben tasdik etmediği halde mümin görünmek ise münafıklık kabul edilir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi parçada anlatılan tutuma örnek olur?

A)    “İnsanlardan, inanmadıkları hâlde, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” diyenler de vardır.” (Bakara suresi, 8.)

B)    “(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (Hristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emr olunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.” (Tevbe suresi, 31.)

C)    “İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine severler…” (Bakara suresi, 165.)

D)    “Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler…” (Araf suresi, 40.)

E)     “Fakat ayetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir. Onlar ebedî olarak lânet içinde kalırlar…” (Bakara suresi, 161-162.)

 

4.   Zarurat-ı diniye, dine ait olup bilinmesi ve inanılması gereken esaslar demektir. Bunların kabul ve tasdiki her mümin için farzdır. Yorumlar ve dini meselelere verilecek hükümler bunlara aykırı olamaz.

      Buna göre aşağıdakilerden hangisi zarurat-ı diniyeden biri kabul edilemez?

A)      İman esasları

B)       Kesin emirler (farzlar)

C)       Uyulması istenen ameli ilkeler

D)      Ahlaki ilkeler

E)       İçtihatlar

 

 

CEVAPLAR:

1.B         2.C         3.A         4.E

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir