9. Sınıf İkinci Ünite Test-6

1.    “İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.” (Zümer suresi, 3.)

Bu ayette İslam’da din kavramının hangi özelliği vurgulanmıştır?

A)         Dinin kaynağı Allah’tır

B)         Dinin muhatabı akıldır

C)         Dine inanma için insan hür irade ve tercihi gerekir

D)         Din hayra ve iyiliğe ulaştırır

E)          Din, hükümler ve ilkeler manzumesidir

 

2.    Tevhit inancı, bütün kâinatın yaratıcısı olan Allah’ın bir tek ilah olduğuna, O’nun ne zatında, ne fiillerinde, hiçbir ortağı olmadığına iman etmek anlamına gelir. Tevhit inancının sağlam bir zemine oturtulması, tevhit anlayışının değişik yönlerden doğru anlaşılmasına bağlıdır. Aksi takdirde, “Allah’ın zatında şeriki yok” deyip de, ibadete layık tek hak mabut olduğunu ifade eden ilahlığında veya fiilî icraatlarında bu tevhidi zedeleyecek düşünce ve eylemelere girmek hakikî tevhit anlayışıyla bağdaşmaz.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam’da tevhit esasını en iyi örneklendirir?

A)         “Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.” (Zariyet suresi, 58.)

B)         “İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.” (Rad suresi, 29.)

C)         “Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenemez. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka hiçbir şey yoktur.” Necm suresi, 38-39.)

D)         “Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.” Bakara suresi, 163.)

E)          “O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takib etmesi de O’na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Müminun, 80.)

 

3.   Hz. Peygamber kendisine sorulan bir soruyu şöyle cevaplamıştır: “ … Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in de Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, ramazan orucunu tutman ve yolu (külfetini) karşılamaya gücün yeterse Beyt’i haccetmendir.”

Hadisi Hz. Muhammed hangi soruya cevap olarak söylemiştir?

A)      İman nedir?

B)      İslam nedir?

C)      İhsan nedir?

D)      İhlas nedir?

E)       Hidayet nedir?

 

4.   İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan Esmâü’l-Hüsnâ terkibi naslarda Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder. En güzel isimler demektir ve Allah’ın isimleri için kullanılır. Sadece Kur’an’da geçen ilâhî isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Allah’ın varlığını, birliğini ve yüce varlığının özelliklerini bize bu isimler tanıtır. İsimler, Allah’ın varlıklar üzerindeki tecellisidir. Her bir isim bize Allah’ı bir yönüyle tanıtır ve icraatlarını gösterir.

Buna aşağıdakilerden hangisi Esma’ül- Hüsna’dan biridir?

A)        İlim

B)         Kudret

C)         Kıdem

D)        Rezzak

E)         Tekvin

 

 

CEVAPLAR:

1.A         2.D         3.B         4.D

  

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir