Allah İnancı ve İnsan

 10. Sınıf  – 1. Ünite  (Allah İnsan İlişkisi)

 

İnsan doğası (fıtrat), insanın yaratılıştan gelen özellikleri demektir. İnsanda din ve yüce bir varlığa inanma duygusu doğuştan vardır.

Ünlü sosyolog Max Müller; “Din duygusu insanın yaratışından gelen bir olgudur, insan, doğası itibariyle her zaman kendisine sığınacağı, dua edip yalvaracağı yüce bir varlığa inanma gereği duymuştur”, demiştir.

En ilkel toplumlardan en modern toplumlara kadar her seviyedeki insanın tarih boyu, yüce bir varlığa inanmış olması, bu inancın insan doğasında varlığını gösteren en açık delilerdendir.

Allah inancının insan hayatında ve davranışlarında önemli etkileri vardır. Allah inancı temelde hayatı anlamlandıran, şekillendiren ve davranışları belirleyen bir faktördür.

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemi:

Allah inancı, güzel davranışlarda bulunmaya ve güzel ameller işlemeye yönlendirir. Kur’an’da bu duruma işaret eden bir çok ayet bulunmaktadır: “Kim Allah’a inanırsa Allah onun kalbini doğruya götürür.” (Teğabun suresi, 11.) Allah’a inanan kişi O’nun emrettiği ve rızasına uygun işler yapmaya gayret eder. Kur’an, kişi toplum için faydalı davranışları tavsiye etmiştir. Böylece insanlar kendine ve topluma faydalı olmaya, ahlaki ilkelere uygun davranışlarda bulunmaya özen gösterir.

Allah inancı; zararlı, çirkin tutum ve davranışlardan uzaklaştırır. Çünkü Allah’a inanan insan, her an görülüp gözetildiğini, ahiret yurdunda yaptıklarının karşılığını göreceğinin bilerek hareket eder. Bu, iç denetim kaynağı ve vicdani duyarlılığın temelidir. Allah inancı bulunmayanlarda; iyiliklere yönlendiren fena tutumlardan sakındıracak gerçekçi bir neden bulunmaz. Kur’an inananlara şöyle hatırlatmıştır: “Nerede olursanız, O sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” (Hadid suresi, 4.)

Allah inancı, başka varlıklara kulluk ve boyun etmekten kurtarır. İnsanı kölelik ve zilletten koruyarak hür bir varlık haline getirir. Allah inancı; putlara, güneşe ve insanlara tapınmak gibi sapıklıklardan kurtararak, doğru inanca ve doğru davranışa yönlendirir. Böylece insanı küfürden, şirkten ve kölelikten uzaklaştırır. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “… O’ndan başka ilah yoktur. O, onların ortak koştuğu her şeyden uzaktır.” (Tevbe suresi, 31.)

Allah inancı; hırs, cimrilik, tamah ve açgözlülük gibi çirkin davranışlardan uzaklaştırır. Çünkü Allah’a inanan insan, rızkı verenin (Rezzak’ın) Allah olduğunu, çalışan kişinin nasibine ulaşacağını bilir. Böylece kendi heveslerine ve başkalarına esir olmaz. Dengeli ve ölçülü bir hayat yaşar. Kur’an bu konuda şöyle buyurmuştur: “Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar.” (Bakara suresi, 3.)

Allah inancı; insanlarda yüce duygulardan olan doğruluk, hak ve adaletten yana olma ve şecaat gibi hasletleri kazandırır.

Allah inancı insanlarda kalp huzurunun kaynağıdır. Kişinin kendini güvende hissetmesini sağlar. Haksızlıklardan sonra hakkını bir gün alacağını, darda kalınca yardım göreceğini bilir

Allah inancı; iman, ihlas, ihsan ve takva gibi ilkelere göre hareket etmeyi sağlar. Bu kavramlar insan davranışlarını belirleyen, ahlak ilkelerine uygun hareket ettiren önemli kavramlardır.

Ünite Bilgilendirme

  • Ünlü sosyolog Max Müller; “Din duygusu insanın yaratışından gelen bir olgudur, insan, doğası itibariyle her zaman kendisine sığınacağı, dua edip yalvaracağı yüce bir varlığa inanma gereği duymuştur”, demiştir.

SAYFA TESTİ:

I.  Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

II. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

III. Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.

IV. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

V. Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe ve kadere inandım.

Maddelerin hangisinde “kelime-i tevhid”in tam anlamı verilmiştir?

A)         I

B)         II

C)         III

D)         IV

E)          V

 

 

 

ÇÖZÜM: Kelime-i tevhid “Lailahe illallah Muhamed’ün Resulullah”tır. Tam karşılığı III. Maddede verilmiştir. Doğru cevap C şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir