Bazı Genç Sahabiler

 10. Sınıf  – 2. Ünite  (Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik)

 

Bilge ve Kahraman Bir genç: Hz. Ali (r.a.);

Hz. Ali, Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib’in oğlu ve yeğenidir. Amcasına vefanın bir gereği olarak Hz. Ali’yi çocukluğundan itibaren yanına almıştı.

O, bizzat Efendimizin terbiyesi altında yetişmiştir, ilk Müslümanlar arasında yer almıştır. Hicret yolculuğunda Peygamberimizin evinde ve yatağında kalmış, Mekkelilere ait emanetlerin dağıtımından sonra hicret etmiştir.

Hz. Ali Medine döneminde tebliğ çalışmalarında aktif rol almış, müşriklerin saldırılarına karşı büyük kahramanlık göstermiştir. Yiğitliği sebebiyle “Ali gibi feta (yiğit), Zülfikar gibi kılıç bulunmaz” denmiştir.

Hicretin onuncu yılında tebliğ faaliyetleri için Yemen’e gönderilmiş, burada İslam’ın yayılmasına hizmet etmiştir. Hz. Osman’dan sonra halifelik makamına gelmiş, miladi 66 yılında haricilerden birinin suikastı sonucunda şehit olmuştur. Hz. Ali Kur’an hafızlarındandır, ilk fakih ve müfessirlerden kabul edilir. Vahiy kâtipliği yapmış, pek çok hadis rivayet etmiştir. Hz. Ali aynı zamanda tasavvuf yolunun öncüsü kabul edilmiştir. İlim, ihlas, samimiyet, kahramanlık, fedakârlık, sünnete bağlılık ve ahlaki değerlere uygun yaşama konusunda örnek bir şahsiyettir.

Genç Bir Davetçi: Erkam b. Ebi’l Erkam;

Henüz 17 yaşındayken Müslüman olmuş, ilk inananlar arasında yer almıştır. Safa tepesinin yanındaki evini Müslümanlara açmış, bu ev ilk yıllarda inananların toplandığı, Peygamberimizin ayetleri tebliğ ettiği bir medrese görevi görmüştür. “gizli davet” dönemi çalışmaları “Dar’ül Erkam” denen onun evinde olmuş, Hz. Ömer gibi pek çok isim orada Müslüman olmuştur.

Genç Bir Öğretmen: Musab b. Umeyr;

Mekke’nin zengin ve asil bir ailesinin evladı olan Hz. Musab ilk gençlik yıllarında Müslüman olmuş, bu sebeple ailesini bile karşısına almıştır. Hz. Erkam’ın evinde Müslüman olanlardandır.

Hz. Musab ilk hicret yeri olan Habeşistan’a hicret edenler arasında yer almıştır. Hicret dönüşü birinci Akabe biatından sonra genç bir öğretmen olarak Medine’ye gönderilmiştir. Onun çalışmalarıyla Medine’de sayısı artan Müslümanlarla ikinci Akabe biatına gelmiştir. Sad b. Muaz gibi önemli isimler onun çalışmalarıyla İslam’ı tercih etmiştir.

Hz. Musab uhud savaşında şehit olanlardan biridir. Şehit olduğunda üzerini örtecek elbise bulunamamış, fedakârlığın sembolü olmuştur.

Genç bir komutan: Üsame b. Zeyd;

Hz Üsame Peygamberimizin azatlısı ve evlatlığı olan Zeyd b. Harise’nin oğludur. Hz. Muhammed onu çok sevmiş ve çocuklarından ayırmamıştır.

Peygamberimiz vefatından kısa bir süre önce onu –içinde Hz. Ebubekir’lerin bulunduğu- bir orduya komutan tayin etmiştir. Komutan olduğunda henüz 19 yaşındaydı. Peygamberimiz bununla ehliyet ve adaleti ön plana çıkarıyor, gençlerin önünü açıyordu.

Genç bir yönetici: Muaz b. Cebel;

Miladi 605 yılında Medine’de doğmuş olan Hz. Muaz, ikinci Akabe biatında Müslüman olanlar arasındadır. Medine döneminde özellikle ilim öğrenenler arasında yer almış, fıkhi konulara vakıf olmuştur.

Mekke’nin fethinden sonra Peygamberimiz onu yerine vekil olarak bırakmıştır. Onu daha sonra Yemen’e vali olarak atamıştır. Vali olarak görevlendirildiğine 27 yaşındaydı.

Genç bir âlim: Hz. Aişe;

Hz. Aişe Hz. Ebubekir’in kızı ve Peygamberimizin eşidir. Gençlik yıllarını Allah Resulünün yanında geçiren Hz. Aişe, Kur’an ve dini esaslarını bizzat O’ndan öğrenmiş, evi mescidin içinde yer aldığı için her sohbeti dinlemiştir. Hz. Aişe zekâsı, güçlü hafızası, Kur’an ve sünnet bilgisi, problemleri çözme becerisi ve güzel ahlakıyla öne çıkmış kadın sahabilerin başında gelir.

Dini birçok meselede kendisine danışılan bir âlimdi. Hadisleri nakletmesi yanında, birçok öğrenci yetiştirdi. O 2210 hadis rivayet etmiş, ayetleri tefsir etmiş, fıkhi konuları açıklamış, fıkıh ve tefsir ilmine kaynaklık etmiştir. Devrinde şiir ve tıp ilminde derin bilgileri vardı. Aynı zaman iyi bir hatipti. Ayet ve hadislerdeki yanlış anlamaları düzeltme konusunda duyarlı davranmıştır. Hayatıyla kadınlık âlemine örnek olmuştur.

Genç bir anne: Hz. Fatıma;

Anne ve anne adaylarına ideal bir anne örneği, peygamberimizin kızı Hz. Fatıma’dır. Hz. Aliyle evlenmiştir. O, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Zeynep gibi evlatlar yetiştirmiştir. O, çocukları üzerine hassasiyetle eğilen bir anneydi. Onun çocuk eğitimindeki metodunu sevgi, adalet, ibadet, fedakârlık, dürüstlük, merhamet ve cesaret ilkeleriyle ele alabiliriz.

Çocuklarla birlikte oyun oynamış, spor yaptırmış, ninniler söylemiş ve onları ibadete teşvik etmiştir. Kendisi güzel örnek olmuş, arkadaşlarını kontrol etmiş ve yol göstermiştir. Efendimizin soyu onun çocuklarıyla devam etmiştir.

Sorumluluk sahibi bir genç: Esma binti Ebu Bekir;

Hz. Ebu Bekir’in kızı, Hz Aişe annemizin ablasıdır. İlk Müslüman olan kadınlardan biridir. Mütevazı bir hayat yaşamış, cömertliği ve takvasıyla tanınmıştır.

Hz. Esma çetin zamanlarda babası ve Peygamberimizin yanında yer almasıyla bilinir. Hicret yolculuğunda Sevr mağarasına azık taşımıştır.

Habeş kralının huzurunda bir genç: Cafer b. Ebi Talip;

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yeğeni ve Hz. Ali’nin ağabeyidir. Genç yaşta Müslüman olan sahabilerdendir. Habeşistan hicretine katıldığında 17 yaşında bir delikanlıdır. Habeş kralı Necaşi’nin huzurunda Müslümanları temsilen ilim, hikmet ve cesaretle o konuşma yapmıştır. Bu, bir genç olarak sahip olduğu cesaret ve ilmini gösterir. Mute savaşında 33 yaşında ordunun komutanlığını yapmış ve orada şehit olmuştur.

Ünite Bilgilendirme

.              Başta Hz. Ali olmak üzere, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Mesud, Habbab b. Eret, Erkam b. Ebi’l Erkam, Mus’ab b. Umeyr ve Muaz b. Cebel gibi isimler genç sahabilerden bazılarıdır.

SAYFA TESTİ:

Medine’de doğmuştur. İkinci Akabe biatında Müslüman olan ve Peygamber Efendimizi Medine’ye davet edenler arasındadır. Hicretten sonra Mescid-i Nebi’de ilim öğrenenler arasında yer almış, Kur’an ve fıkıh alanlarında geniş bilgi sahibi olmuştur. Mekke’nin fethinden sonra Allah Resulü onu yerine vekil olarak bırakmıştır. Bu genç insan Peygamber Efendimiz tarafından Yemen’e vali olarak gönderildiğinde henüz 27 yaşındaydı.

Parçada genç sahabilerden hangisi hakkında bil verilmiştir?

A)              Sad b. Muaz

B)              Abdullah b. Mesud

C)              Muaz b. Cebel

D)              Üsame b. Zeyd

E)               Cafer b. Ebi Talip

 

 

 

ÇÖZÜM: Parçada verilen bilgiler Medineli genç sahabi Muaz b. Cebel’e aittir. Doğru cevap C şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir