9. Sınıf Beşinci Ünite Test-2

1.    Medeniyetlere mensup insanların maddî-manevî sahip oldukları genel ve ortak değerler, o medeniyetin kendine has özelliklerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla medeniyetleri birbirinden sadece maddî ürünleri ile ayırmak sağlıklı değildir. Medeniyetlerin ayrıldıkları noktalar daha çok hayata bakışları, inançları, düşünceleri gibi, o maddî ürünlere bir nevi ruh katan manevî değerleridir.

Parçada medeniyetleri birbirinden ayıran hangi etkene vurgu yapılmıştır?

A)         Manevi değerlerin etkisi

B)         Maddi değerlerin etkisi

C)         Etkileşim faktörü

D)         Coğrafya etkisi

E)          Evrensellik faktörü

 

2.    Kültür, aynı toplumda yaşayan insanların ortaya koydukları maddi-manevi değerler bütününe denir. İnsanların ihtiyaçları çerçevesinde doğan, toplum hayatının bir ürünüdür. Dil, örf ve adetler, giyim, kuşam ve sanat eserleri o toplumun ortaya çıkardığı kendine has ögelerdir. Bu yönüyle kültür bir toplumu diğerlerinden ayıran kimliktir. Doğumla başlayan, ölüme kadar devam eden, öğrenme ile gelişen, eğitimle aktarılan bir süreçtir.

Parçada kültürle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)         İnsanların ihtiyaçları sonucunda doğan toplumsal bir üründür.

B)         Kültürel değerler her toplumda farklılık gösterir.

C)         Kültür, öğrenme yoluyla sonradan öğrenilen bir birikimdir.

D)         Toplumun kültürel birikimleri, insanlığın ortak mirası kabul edilir.

E)          Kültür, yerel nitelik taşır.

 

3.   İslam tarihi kayıtlarında Biladu’ş-Şam olarak isimlendirilen bugünkü Suriye, Filistin, Lübnan bölgelerini içerisine alan geniş bir coğrafi bölgedir. Bu bölge, Kenanlılar, İbraniler, Aramiler, Asurlular, Babilliler, Persler, Yunanlılar, Romalılar gibi birçok devlet ve medeniyete yurt olmuştur. Şam ilk fethedilen yerlerden biri olup uzun dönem İslam dünyasında başkentlik yapmış ve önemli merkez olmayı sürdürmüştür. İlk büyük camiler ve mimari eserler burada inşa edilmiştir.

Buna göre Şam’ın İslam medeniyetinin merkezlerinden biri olmasında Aşağıdakilerden hangisinin katkısı en fazladır?

A)        Emeviler

B)         Abbasiler

C)         Safeviler

D)        Gazneliler

E)         Selçuklular

 

4.   İslam medeniyeti, bugünkü Batı Medeniyeti ile Eski Yunan, İran, Hint, Çin ve hatta Mısır medeniyetleri arasında köprü vazifesi görmüştür. Ancak yanlış anlamaların önüne geçme adına şunun altını çizmemiz gerekir ki, İslam medeniyeti bir nakil veya taklit medeniyeti değildir. Yani geçmişi olduğu gibi aktaran taklitçi veya hiçbir orijinalliği olmayan ara bir medeniyet değil, bilakis kendi inancını, düşüncesini, bakışını, keşiflerini, tespitlerini bu birikime eklemiş, farklı medeniyetleri kendi kültür potasında eriterek yeni bir kimlik kazandırmış, kendi kökenlerine sahip orijinal bir medeniyettir.

Parçada İslam medeniyetinin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A)        Evrensel niteliği

B)         Özgün niteliği

C)         Ahlaki niteliği

D)        Vahiy kaynaklı niteliği

E)         Anti-emperyal niteliği

 

 

 

CEVAPLAR:

1.A         2.D         3.A         4.B

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir