9. Sınıf İkinci Ünite Test-7

1.    İslam’da dine inanmak ve bağlılık için insanın hür iradesi ve tercihi gerekir. İman içten ve samimi olarak tercih ve kalben tasdik etmektir. İslam din ve inanmada seçimi ve ikrarı insanın özgür iradesine bırakır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi parçada anlatılan bilgiyi en iyi örneklendirir?

A)    “Bedevîler “İman ettik” dediler. De ki: “İman etmediniz. (Öyle ise, “iman ettik” demeyin.) “Fakat boyun eğdik” deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Hucurat suresi, 14.)

B)    “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29.)

C)    “İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.” (ZÜmer suresi, 3.)

D)    “Kim İslam’dan başka bir din seçerse bu ondan kabul edilmeyecektir.” (Al-i imran, 85.)

E)     “Sen körleri sapıklıklarından çevirip, doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin.” (Neml suresi, 81.)

 

2.    İslam inancı tevhit esasına dayanır. Tevhit, Allah’a imanın temel ilkelerini belirler. Allah’a inanma yanında, O’nun birliğini kabul edip hiçbir ortak koşmamayı ifade eder. Tevhit ilkesine göre Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur. Allah’a ait nitelikler, insan dâhil hiçbir varlığa verilemez.

Buna göre tevhidin zıddı olarak gösterilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)         Küfür

B)         Dalalet

C)         Şirk

D)         Münafıklık

E)          Haniflik

 

3.   – “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Bakara suresi, 256.)

– “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29.)

Ayetleri, din tarifinde yer alan;

I.       Dini kaynağı Allah’tır,

II.     Din vahiy kaynaklıdır,

III.    Din akla hitap eder,

IV.   Dine inanma hür irade ve tercihe bağlıdır,

V.     Din dünya ve ahiret iyiliğine ulaştırır,

Unsurlarından hangisine kaynaklık eder?

A)        I

B)         II

C)         III

D)        IV

E)         V

 

4.   İslam düşüncesinde Müslüman olduğunu ikrar etmiş kişiyi, her durumda mümin ve Müslüman kabul etmek esastır. Ne var ki yine de bazı insanlar, başkalarını bazı tutum ve davranışlarından ötürü kâfir olarak nitelemekte, onları iman dairesinin dışına çıkmakla itham etmektedirler. Bu türlü ithamlar tarihte yaşandığı gibi günümüzde de kolayca yapılabilmektedir. Oysa Ehl-i sünnet anlayışı; Allah’ı ve peygamberini inkâr etmeden, haramları helal saymadan kimseyi küfürle itham etmeye izin vermez. Bunun imani ve toplumsal açıdan tehlikelerini açıklar.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi parçada anlatılan yanlış tutumu ifade eder?

A)        Suizan

B)         İnkâr

C)         İftira

D)        Taassup

E)         Tekfir

 

 

CEVAPLAR:

1.B         2.C         3.D         4.E

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir