Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Bağlılık ve İtaat

 11. Sınıf  – 2. Ünite  (Kur’an’a Göre Hz. Muhammed (s.a.v.))

 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlarda diğer bir farkı, Allah’ın O’na itaat etmeyi emretmiş olmasıdır.

Kur’an Hz. Muhammed’in “üsve-i hasene”, yani insanlara güzel örnek olduğunu belirtmiştir. Allah O’nun güzel örnek olduğunu hatırlatarak, O’na itaat etmeyi ve yolunda yürümeyi emretmiştir.

Bu sebeple Hz. Muhammed’in sözleri ve nasihatleri, herhangi bir insanın söz ve nasihatleri gibi değildir. Bütün Müslümanların dinleyip itaat etmesi gereken örnek insandır. Kur’an O’na itaati şöyle emretmiştir: “Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır.” (Teğabun suresi, 12.)

Hz. Muhammed’e bağlılık “sünnete ittiba etmek” şeklinde de ifade edilir. Hz. Muhammed’e itaat etmek, O’nun güzel ahlakını örnek almak ve tavsiyelerine uymakla olur. Çünkü Allah O’nu güzel ahlakı yerleştirmek ve tamamlamak üzere gönderilmiştir.

Müslümanlar, Hz. Muhammed’in açıklamaları ile Kur’anı ve dini doğru anlamışlardır. Günümüzde de Kur’anın doğru anlaşılarak yaşanabilmesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) açıklamaları ve örnekliği ile mümkündür. Kur’an mealleri ve Hz Muhammed’in bu konularla ilgili hadisleri en önemli kaynağımızdır.

Hatemü’n-Nebiyyin: Son peygamber, peygamberlerin sonuncusu demektir. Hz. Muhammed’in isimlerindendir.

Ehl-i beyt: Hz. Peygamber’in yakınları olan, hayatı boyunca ona hizmet eden, her türlü sıkıntı ve zorluğa göğüs geren ve diğer Müslümanlara örnek olup onlara yol gösterenlere denir. Peygamberimizin ailesi ve soyudur. Ehl-i beyt sevgisi, peygamber sevgisinin bir gereğidir.

KÜTÜB-İ TİS’A

1.Buhârî (ö. 256/869): el-Câmiu’s-sahîh.

2.Müslim (ö. 261/874): el-Camiü’s- Sahîh.

3.Tirmizî (ö. 279/892) Sünen.

4. Ebû Dâvud (ö. 275/888) Sünen.

5. Nesâî (ö. 303/915) Sünen.

6. İbn Mâce (ö. 273/886) Sünen.

7. İmam Mâlik (ö. 179/795) Muvatta’.

8. Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) Müsned.

9. Dârimî (ö. 255/868) Sünen.

Ünite Bilgilendirme

SAYFA TESTİ:

Hz. Muhammed’in diğer insanlardan bir farkı, Allah’ın O’nu “üsve-i hasene” yani insanlar için en güzel örnek olduğunu belirtmesi ve O’nun yolunda yürümeyi emretmiş olmasıdır. Bu sebeple Hz. Muhammed’in nasihatleri ve uygulamaları herhangi bir insanın söz ve davranışları gibi değildir. O’nun sünnetine bağlılık her Müslüman’ın görevidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçada verilen bilgiye uygun bir örnek sayılabilir?

A)    “(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44.)

B)    “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzab suresi, 40.)

C)    “Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Sebe suresi, 28.)

D)    “Allah’a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.” (Teğabun suresi, 12.)

E)“Allah, “Benden başka ilâh yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının” diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.” (Nahl suresi, 2.)

 

 

 

ÇÖZÜM: Parçada Allah’ın Hz. Muhammed’i “güel örnek” olarak sunup, “O’nun yolunda yürümeyi emrettiği” belirtilmiştir. Bu, O’na itaat etmeyi ifade eder. Bunu gösteren ayet D şıkkında verilmiştir.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir