Kur’an-ı Kerim’de Gençler

 10. Sınıf  – 2. Ünite  (Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik)

 

Gençlik, gelişim ve psikoloji açısından, ergenlik yaşı öncesinden başlayarak orta yaşlara kadar olan dönemdir.

Gençlik yıllarında insanların farklı psikolojik özellikleri vardır. Fiziksel olarak güçlü, bir amaca yönelmek ve bir değere bağlanmak için daha istekli, haksızlıklara karşı daha duyarlı, yardım ve iyilikte daha atak, inançları uğruna daha fedakârdır.

Kur’an’da genç ve gençlik anlamında birçok yerde “Feta” ve “Fitye” kavramları geçmektedir.

Feta; genç, yiğit ve delikanlı anlamlarına gelir. Aynı kökten olan “Fütüvvet”; gençlik, yiğitlik ve kahramanlık anlamlarına gelir.

Kur’an birçok genç kişiden bahsetmektedir:

  • Kehf Ashabı: “Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.” (Kehf suresi, 13.)
  • Yusuf: Kur’an gençlik çağlarında çetin imtihanlar geçiren, iffetini koruyan Hz Yusuf’tan genişçe bahseder.
  • İbrahim: gençlik yıllarında putperestlere karşı cesaret ve mücadelesi anlatılmıştır. “(İçlerinden bazıları), İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk, dediler.” (Enbiya suresi, 60)
  • Hz Musa: Hz. Musa ve yanındaki gençten bahsedilir. “(Buluşma yerlerini) geçip gittiklerinde Musa genç adamına; Kuşluk yemeğimizi getir bize. Hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza (epeyce) sıkıntı geldi dedi.” (Kehf suresi, 62.)

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz Muhammed (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalib’in vefatından sonra, amcası Ebu Talib’in himayesinde yaşadı ve gençlik yıllarının bir bölümünü onun yanında geçirdi. Bu yıllarda ticaret yolculuklarına çıktı, çobanlık yaptı.

Cahiliye dönemi Arap kabileleri arasında savaşlar yaşanırdı. O, Ficar savaşları adı verilen bu savaşlardan birine katılmış, eşyaları koruma ve okları toplayıp savaşçılara verme görevini yapmıştır.

Henüz yirmi yaşlarındayken, Mekke’ye ticaret için gelen ve haksızlıklara uğrayan zayıf insanları korumak için kurulan “Hılf’ul fudul” hareketinin kurucuları arasında yer aldı. Erdemli insanların yemini anlamına gelen bu hareket, yerli yabancı herkesin hakkını koruma amacıyla kurulmuştu. Bu olay, henüz gençlik yıllarında Ondaki hak, adalet ve yardımlaşma duygularının güçlü olduğunu gösterir.

Hz. Muhammed amcasının ticaretini yürütürken ticari seyahatler yapmıştır. Hz. Hatice annemizin kervanına da başkanlık etmiş, bu onunla evliliği netice vermiştir. Gençlik yıllarına ait olaylardan biri de Kâbe hakemliğidir. Tamirden sonra Hacer’ül Esved taşının konmasına dair problemi aklı ve ferasetiyle kolayca çözmüştür.

Hz Muhammed gençlik yıllarında tutum ve davranışlarıyla örnek bir hayat yaşamıştır. Güzel ahlakı, doğruluğu, iffeti, alçakgönüllülüğü ve yardımseverliği ile tanınmıştır. Güvenilirliği sebebiyle kendisine “el-Emin” adı verilmiştir.

Ünite Bilgilendirme

·                Hz. Muhammed’in (s.a.v.) toplumsal problemlere karşı duyarlılığı gençlik yıllarında başlar. Kölelik ve kölelere karşı kötü muamele, kızların ve kadınların hakların mağdur edilmesi, faiz ve haksızlıklar O’nu rahatsız etmiş ve çözüm arayışına itmiştir. Zaman zaman Hira mağarasına çekilmesi bu ıstırabın sonucudur.

·                El-Emin; güvenilir demektir. Hz. Muhammed’e henüz gençlik yıllarında doğruluk ve güvenirliği sebebiyle verilen isimdir.

SAYFA TESTİ:

I.          Hılf’ül fudul hareketine katılması,

II.          Güvenirliği ve becerisi sebebiyle bazı insanların ticaret kervanlarını onunla göndermesi,

III.          Hacer’ül esved taşını yerine koyma problemini, ferasetiyle herkesi memnun edecek şekilde çözmesi,

IV.          Akrabalık ilişkilerine önem vermesi ve yetimlere sahip çıkması,

V.          Faizi ve kan davası gütmeyi yasaklaması,

Yukarıdaki olaylardan hangisi Hz. Muhammed’in gençlik dönemindeki toplumsal değerlere karşı duyarlılığına bir örnek kabul edilemez?

A)      I

B)       II

C)       III

D)      IV

E)       V

 

 

 

ÇÖZÜM: Hz. Muhammed’in faiz ve kan davası gütme gibi yasaklar getirmesi, peygamberliği dönemine ait olaylardandır. Diğer maddeler O’nun gençlik dönemine ait olaylarıdır. Buna göre doğru cevap E şıkkıdır.

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir